Ochrana osobných údajov

Coronis. s r.o., ďalej Coronis, je správcom osobných údajov v zmysle príslušných ustanovení podľa ust. § 19 zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, a čl.13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679.

Týmto sú v zmysle nariadenia GDPR poskytnuté subjektom osobných údajov informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov a s tým súvisiacich právach.

Coronis spracováva osobné údaje v súlade s GDPR, prípadne ďalšími relevantnými právnymi predpismi a pri súčasnom šetrení práv osôb, ktorých údaje sú spracované. Napĺňanie povinností Coronis v oblasti ochrany osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou fungovania spoločnosti Coronis.

Kategórie spracúvaných osobných údajov sa riadia rozsahom, v ktorom boli spoločnosti Coronis poskytnuté, a to prostredníctvom kontaktného formulára na web stránke. Jedná sa o poskytnuté údaje, predovšetkým o meno, priezvisko, kontaktné informácie, telefón, e-mailovú adresu a elektronické údaje ako IP adresu, či cookies.

Účelom spracovania osobných údajov je ich zahrnutie do databáz prevádzkovaných v rámci web stránky a prípadne ďalšie obchodné či iné aktivity, pre ktoré budú osobné údaje spracovávané.

Osobné údaje Užívateľa sú spracovávané automaticky. Coronis považuje osobné údaje za dôverné a nebude ich bez súhlasu subjektov osobných údajov či zákonnej povinnosti odovzdávať tretím osobám, ibaže sa jedná o subjekt patriaci do koncernu, do ktorého patrí aj Coronis, ktorý má sídlo v rámci Európskej únie.

Osobné údaje sú spracovávané po dobu trvania spolupráce s Coronis a nevyhnutnú dobu po jej ukončení. Osobné údaje sú spracované na základe súhlasu a najdlhšie do doby odvolania súhlasu, čo sa dá urobiť kedykoľvek a ukončiť tak zároveň spoluprácu so spoločnosťou Coronis.

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré Coronis spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekty osobných údajov majú podľa Nariadenia najmä nasledujúce práva:
a) Právo na informácie;
b) Právo na prístup k osobným údajom a ich prenositeľnosť;
c) Právo na opravu nepresných osobných údajov či ich doplnenie;
d) Právo na výmaz ( „právo byť zabudnutý“);
e) Právo na obmedzenie spracovania;
f) Právo vzniesť námietku;
g) Odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov;
h) Právo získať od spoločnosti Coronis potvrdenie o tom, či sa osobné údaje subjektu spracúvajú.

Svoje práva môžu subjekty osobných údajov realizovať prostredníctvom tohto poučenia, kontaktovaním spoločnosti Coronis. Pre podrobnejšie poučenie, informácie o spracovaní osobných údajov a výkon svojich práv sa subjekt osobných údajov môže obrátiť na Coronis prostredníctvom kontaktného formulára alebo e-mailom na adresu obchod@coronis.sk.

Coronis s.r.o.